Projekter og aktiviteter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Projekter og aktiviteter

Projekter og aktiviteter 


Biblioteket i byudviklingen – kreativitet, innovation og oplevelse

Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen
Danmarks Biblioteksforening Forlag 2011

Det er bogens overordnede formål at belyse, hvordan biblioteket kan bidrage til at synliggøre og styrke byer og kommuner som vækst- og oplevelsescentre, samtidig med at biblioteket understøtter borgernes behov for offentlige mødesteder, meningsfulde oplevelser og kreative udfordringer.

I forlængelse heraf er projektets overordnede problemstillinger og forskningsfokus følgende:

 • Hvordan kan biblioteket fungere som en katalysator for forandring og byudvikling?
 • Hvordan kan biblioteket styrke den kreative og innovative by som et rum for oplevelser og nye møder?
 • Hvordan kan biblioteket bidrage til synergi, koblinger og transformationer gennem nye kreative alliancer?

Bogen er støttet af Realdania.

Bogen kan købes hos Danmarks Biblioteksforening www.db.dk

Kultur på et sølvfad – en evaluering af projekt ”Kulturpakker for børn” i Haderslev

Eva Fock
2010, Center for Kulturpolitiske Studier

Musiketnolog Eva Fock evalueret pilotprojektet Kulturpakker for børn. Det overordnede formål med evalueringen er at indsamle erfaringer og vurdere om den model, der opstilles for formidling af levende kunst i skolen, opfylder fremtidige krav for en formidlingsstruktur der samler kunstarterne og fokuserer på udviklingen af lokale netværk. I forlængelse heraf vurderes det fagligt-pædagogiske udbytte af inddragelsen af kunst og æstetiske processer set i forhold til skolens hverdag.

Rekvirent på undersøgelsen er Kulturpakker v. LMS (Levende Musik i Skolen)

Se rapporten (pdf).

Konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af ”Formidlingens ABC for biblioteker”

Dorte Skot-Hansen

Dorte Skot-Hansen har i i 2009-10 medvirket til udformningen af slutrapporten for projektet Formidlingens ABC for biblioteker. Formålet med projektet er at forny det bibliotekariske formidlingsparadigme ved at revitalisere bibliotekets formidling gennem udvikling af nye metoder og redskaber til formidling både indenfor fysiske og digitale ressourcer. De nye metoder og formidlingsstrategier samles i projektets slutresultat ”Formidlingens ABC for biblioteker”, en ”how-to-do” rapport om formidling af ressourcernes indhold og organisering i bibliotekerne.

Københavns Biblioteker er rekvirent på opgaven.

Se rapporten ”Kick Off – spark liv i dit bibliotek" (pdf)

Kulturpolitik og -strategi for Albertslund Kommune

Dorte Skot-Hansen

Dorte Skot-Hansen, centerleder for CKS, har i 2008 indgået som konsulent i forbindelse med udarbejdelsen af en kulturpolitik for Albertslund Kommune, som bl.a. har haft til formål at

 • skabe en koordineret og strategisk udvikling af de kulturelle tilbud
 • sikre at de kulturelle tilbud modsvarer mangfoldigheden i befolkningen, og at denne mangfoldighed udnyttes som en ressource
 • beskrive, hvordan kultur kan spille ind på andre sektorer i samfundet og bidrage til en positiv udvikling, bl.a. byudvikling

Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – når oplysning bliver til en oplevelse

Dorte Skot-Hansen
2008 Samfundslitteratur

Dorte Skot-Hansen, Centerleder ved Center for Kulturpolitiske Studier, står for denne del af projektet Kunst, kompetence og konkurrencerne i oplevelsesøkonomien, som er gennemført af imagine, Copenhagen Business School med støtte fra Tuborgfondet.

Museer er dybt forankrede i oplysningstanken og har i en kulturpolitisk sammenhæng haft til opgave at indsamle og formidle kunst, kultur og kulturarv. Men i oplevelsesøkonomien underlægges de klassiske kulturinstitutioner andre - undertiden modsætningsfyldte – rationaler og ikke mindst diskussionen om oplysning versus oplevelse har stået centralt i debatten om deres fremtidige rolle.

Fokuseringen på oplevelser kan ses om en del af en større ”cultural turn”, hvor økonomiske og symbolske processer blandes sammen, og kulturen bliver til en vare. En udfordring ligger i, at museer er kommet i konkurrence og dermed udfordres af oplevelsesøkonomiens brug af oplevelse som strategisk værktøj. En anden udfordring er, at den nationale og til dels lokale kulturpolitik stiller krav om, at også offentlige kulturinstitutioner skal bidrage til kompetenceudviklingen i det kreative samfund og indgå som et konkurrenceparameter i byers og regioners økonomiske udvikling.

Rapporten Museerne i den danske oplevelsesøkonomi belyser de offentlige museers rolle i oplevelsesøkonomien og diskuterer, hvor ”grænserne” til andre typer af oplevelsesattraktioner går. Hvad er deres specielle egenart, og hvordan legitimeres de i et flydende museumsfelt, hvor museumsbegrebet er under forandring? Hvad betyder de nye digitale formidlingsformer? Kan og skal museerne løse samfundsøkonomiske opgaver gennem kreative alliancer og som ressource i by- og regionsudviklingen, og kan de gøre det uden at der lægges pres på deres troværdighed og autencitet?

Rapporten kan købes gennem forlaget Samfundslitteratur: forlaget@sl.cbs.dk.

Dorte Skot-Hansen har bidraget til Cowi Consults forslag til RealDanias idékonkurrence ”Öresundsvisioner 2040”. Forslaget blev prækvalificeret til den endelige konkurrence og blev i den anledning udstillet på Dansk Arkitektur Center d. 2. april - 4. maj 2008.

Nye stemmer, nye scener – en evaluering af litteraturformidlingsprojektet Læseheste og hundehoveder v/ Borgerservice og Biblioteker i Århus

Rasmus Grøn
2008, Center for Kulturpolitiske Studier

Rasmus Grøn, cand. mag. i Litteraturhistorie og Sociologi & Kulturteori og ph.d.-studerende ved DB, Ålborg har i opdrag for Borgerservice og biblioteker i Århus evalueret projektet ”Læseheste og hundehoveder”, der har haft til formål at styrke nytænkningen og koordineringen af litteraturformidling i det fysiske rum ved at inddrage det øvrige litterære miljø i Århus Kommune i samarbejder om ud- og afvikling af utraditionelle formidlingsarrangementer/events.

Rapporten konkluderer, at ”Læseheste og hundehoveder” overordnet har opfyldt disse mål. Der er således blevet gennemført en lang række vellykkede arrangementer og en stor, varieret formidlingsaktivitet med markante nyskabende elementer. Bibliotekets er herved blevet meget mere synligt i det lokale kulturliv og er kommet i kontakt med nye målgrupper ved at styrke arrangementernes oplevelsesværdi.

Evalueringen har også vist, at partnerskaber involverer et møde mellem vidt forskellige dagsordner og perspektiver på litteratur og formidling. Partnerne karakteriserer enstemmigt biblioteket som en ressourcestærk samarbejdspartner, som kan tilbyde solide institutionelle rammer, rummer en stor litterær ekspertise og har vist sig meget effektivt i organiseringen af arrangementer. De eksterne aktører fremhæver de biblioteket som en stor offentlig scene eller det som en aktør kalder ’en port til samfundet’.

Samtidig kan det ses som et positivt biprodukt af samarbejdsprojektet, at folkebiblioteket ikke ser sig selv som en isoleret (litteratur)institution med bestemte, afgrænsede brugergrupper, men tænker sig selv og sin funktion ind i en større sammenhæng, som en forpligtende del af et litterært kredsløb.

Download rapporten.

Byen som scene – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet

Dorte Skot-Hansen
2007, Bibliotekarforbundet

Bogen tager udgangspunkt i et samfund, der har fokus på oplevelser og diskuterer de udfordringer, denne udvikling sætter for den lokale kulturpolitik og byudvikling. Hvordan kan byer iscenesættes og planlægges som kreative byer uden at blive legeplads for den kreative klasse eller den rene ”fun city”? Bogen giver en lang række best practice eksempler på byudvikling med kunstnerisk kreativitet i centrum.

Virtuelle læseklubber - på vej mod bibliotek 2.0

Gitte Balling
2007, Center for Kulturpolitiske Studier

Gitte Balling, cand. mag. og ph.d.-studerende ved DB, har i opdrag for Odense Centralbibliotek at evaluere projektet ”Bogchat”, som bringer læseren i centrum for læsningen og tiltrækker nye målgrupper til en levende debatplatform, der bygger bro mellem det digitale og det fysiske rum. Gennem et samarbejde med Litteratursiden.dk benyttes nye redskaber fra den skønlitterære formidlingsværktøjskasse for at nå nye målgrupper. Målet er at finde nye veje for bibliotekaren til at kommunikere med læserne og at øge læserens viden om Litteratursiden.dk Evalueringen diskuterer de fordele og ulemper som litteraturformidlingen via internettet tilbyder for nutidens og fremtidens bibliotekarer.

Øjeblikket i nuet – skolekoncerter før og efter strukturreformen 2006

Eva Fock
Center for Kulturpolitiske Studier

Eva Fock, musiketnolog, har i opdrag fra ProMuSko (Arbejdsgruppen til belysning af samspillet mellem det professionelle musikliv og folkeskolens musikundervisning) skrevet en udredning om strukturreformens konsekvenser for skolekoncertområdet. I udredning diskuteres rationalet for skolekoncerter, feltets aktører og organisering, koncerternes form og indhold og der gives forslag til nye veje efter strukturreformen.

Rapporten kan fås ved henvendelse til LMS – Levende Musik i Skolen.

Download rapporten.

Fortælling mellem børnekultur og børns kultur - fortælling som formidlingsform for 3-6 årige

Gitte Balling
Børnekulturen netværk, 2006

Gitte Balling, cand. mag. i litteraturvidenskab og film og eksterne lektor ved DB, har i opdrag for Børnekulturens Netværk gennemført et forskningsprojekt om fortællingen som formidlingsform for at pege på de bedst egnede formidlingsformer i forhold til målgruppen 3-6 årige børn. Undersøgelsen funderes på en indkredsning af teori om det narratives almene kulturelle betydning og det narratives specifikke betydning i børns kultur. Teorien danner fundament for en undersøgelse af børns møde med kultur, hvor målet er at præcisere et begrebsapparat omkring formidling, som kan sættes i praktisk anvendelse blandt landets mange kulturformidlere og bruges som teoretisk grundlag for formidlingsaspektet i kurser og undervisning i børnekultur.

Rekvirer rapporten.

Du kan også downloade rapporten.

Fremtidens scenekunstnere? - en evaluering af Nordic Black Express

Eva Fock
Norsk kulturråds rapportserie 2006

Eva Fock, musiketnolog, har i opdrag fra Norsk kulturråd gennemført evaluering af udviklingsprojektet Nordic Black Express, som omfatter oplæring og praksis i teaterfag for unge med minoritetsbaggrund.

Det overordnede formål med evalueringen er at producere kundskaber om nogle af de centrale udfordringer, som er knyttet til rekruttering af unge med anden etnisk baggrund til scenekunstfeltet. Her er det centrale spørgsmål, hvorvidt NBE-modellen fører til segregation af kunstnere med minoritetsbaggrund, eller om den bidrager til inklusion ved at åbne for forbindelse og dialog mellem aktører med forskellig erfaringsbaggrund på scenekunstfeltet.

Download rapporten.

Om at skabe forandring. En procesevaluering af Biblioteksstyrelsens udviklingsprojekt: ”Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter”

Hans Elbeshausen
Biblioteksstyrelsen 2006

Hans Elbeshausen, lektor, Institut for Biblioteksudvikling, Danmarks Biblioteksskole, har for Biblioteksstyrelsen evalueret den del af projektet ”Konsulenter for betjeningen af etniske minoriteter” der gennemføres fra september 2004 til september 2005. Formålet med evalueringen er at foretage en fremadrettet, forskningsbaseret analyse og vurdering af projektets relevans. Relevansen vurderes i forhold til biblioteksstyrelsens forventning om en proaktiv holdning fra bibliotekernes side i integrationsprocessen og om et helstøbt bibliotekskoncept for betjeningen af etniske minoritetsgrupper;

de etniske brugeres behov for en mere omfattende informations- og handlingskompetence, hvad angår det danske samfund og den danske kultur;

bibliotekernes behov for viden og kompetencer for at styrke deres rolle i integrationsprocessen.

Eurocult 21 - Urban Cultural Profile Exchange Project

Dorte Skot-Hansen har deltaget 2003-2005 i Scientific Commitee i et EU-finansieret projekt, som ligger under programmet ”City of tomorrow and Cultural Heritage”. I projektet deltager 7 universiteter/centre foruden repræsentanter for 28 europæiske byer.

Formålet med projektet er:

 • At fremme diskussion, finde udfordringer og udveksle ”best practice” i forhold til kulturens rolle i byernes styring, herunder politiske programmer og strategisk planlægning
 • At identificere nye forskningsbehov inden for ”urban cultural policy”
 • At formulere innovative kulturpolitiske strategier i samarbejde med andre europæiske byer og universiteter
 • At forberede klare anbefalinger vedr. kulturpolitik til EU og dets medlemslande.

Dorte Skot-Hansen har været konsulent financieret af Biblioteksstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af rapporten "Vores bog - praktisk vejledning til bogworkshop i børnehaver", Biblioteket for Blåbjerg, Blåvandshuk og Varde, 2005

Rikke Trærup Johannsen SPLQ som trykt og/eller elektronisk medie? - en evaluering af Scandinavian Public Library Quarterlys formidling, indhold og distribution 2004, Center for Kulturpolitiske studier.

Rikke Trærup Johannsen, cand.mag. i dansk og medievidenskab har for Biblioteksstyrelsen på baggrund af spørgeskemaer, dybde-interviews og indholdsanalyse gennemført en evaluering af SPLQ's trykte og webbaserede udgave som grundlag for en optimering af bladets fremtidige distribution, form og indhold.

world.dk - erfaringer fra verdensmusikprojekter i skoler og på spillesteder

Eva Fock
Foreningen for Verdensmusik i Danmark og Center for Kulturpolitiske Studier, 2004

Eva Fock, mag.art. i musiketnologi, har for Foreningen for Verdensmusik i Danmark og Levende Musik i Skolen udarbejdet en statusrapport for det tre-årige udviklingsprojekt world.dk, der dækker over to delprojekter: Verden i Skolen (rettet mod børn) og Verden i Byen (rettet mod unge) med verdensmusik som omdrejningspunkt.

Download rapporten.

Dans på skemaet - fra udviklingsprojekt til kulturpolitisk strategi

Eva Fock og Karen Vedel
Foreningen for Dans i Uddannelse og Center for Kulturpolitiske Studier, 2004

Eva Fock, mag.art. og Karen Vedel, cand.mag, har for foreningen Dans i Uddannelse evalueret projektet Dans på Skemaet. Det er projektets formål at etablere dans på skemaet i en række skoler og udvikle samarbejdsmodeller, der involverer såvel kommuner, amter og stat og vurdere forskellige undervisningsmodellers værdi med henblik på dansepædagogisk praksis. Evalueringen indeholder en fremadrettet analyse og vurdering af projektet med henblik på organisatoriske, pædagogiske og kulturpolitiske perspektiver.

Download rapporten (pdf).

Konsulentopgave for COWI A/S

Dorte Skot Hansen har i foråret 2003 fungeret som rådgiver på Cowi Consults evaluering af Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) udført for Udenrigsministeriet.

Proceskonsulent for ”Model for ansvarlighed” – Greve kommune

Dorte Skot-Hansen har fungeret som proceskonsulent i forbindelse med et udviklingsprojektet ”Kultur i børnehøjde” i Greve i 2 år. Projektets overordnede problemstilling er at se projektet ”Kultur i børnehøjde” i forhold til diskussion om en mere åben kulturpolitik og herunder specielt at fokusere på spørgsmålet om, hvordan forandringen af børnekulturen, herunder både styrkelse af og kvalitetsudvikling i kulturen for, med og af børn, hænger sammen med forankringen både med hensyn til hvem, der tager initiativer, og hvem der tager ansvar for børnekulturen på alle niveauer – på det politisk-administrative niveau, i kultur- og børneinstitutionerne og i det frivillige lag.

Som et resultat af dette arbejde har hun i samarbejde med børnekulturkonsulenten på opdrag af Biblioteksstyrelsen og Kulturrådet for Børn skrevet følgende rapport til inspiration for andre, der ønsker at arbejde med netværksstyring i (børne)kulturlivet:

Karin Heering og Dorte Skot-Hansen Børnekultur mellem forandring og forankring – en netværksmodel fra Greve Kulturspirer, Greve Kommune og Center for Kulturpolitiske Studier, DB, 2003.

Lokale Børnekulturkonsulenter - evaluering

Anita Tejlgaard Olesen, cand.mag. i børnekultur, og Dorte Skot-Hansen har i samarbejde med Nellemann Konsulenterne A/S gennemført den afsluttende evaluering af forsøg med lokale børnekulturkonsulenter for Biblioteksstyrelsen og Kulturrådet for børn.

Rapporten kan rekvireres hos Biblioteksstyrelsen på tlf. 33 73 33 73, e-post: bs@bs.dk

Levende musik i børnehaven – evaluering af børnehavekoncerter I Københavns Amt

Eva Fock, mag. art. i musiketnologi, har for Kulturrådet for Børn evalueret projektet med henblik på

 • Modeludvikling og organisering, dvs. den praktiske ramme omkring det at gennemføre koncerter med børn i børneinstitutioner
 • Projektets pædagogiske og formidlingsmæssige vilkår og erfaringer

Rapporten kan rekvireres hos Biblioteksstyrelsen bs@bs.dk og eller downloades.

Brændstof til kulturlivet

Brændstof er en evaluering af Københavns Amts projekt Brændstof 2000-2002.

Brændstof er et projekt under Københavns Amt, og det overordnede formål er "at præsentere professionelle kunstnere med udenlandsk baggrund på den danske scene og give dem mulighed for at indgå i netværk sammen med danske og internationale kulturelle miljøer" (Brændstof 2000). Projekterne godkendes og evalueres efter fem kvalitetskriterier: Flerkulturel dialog, professionalisme, talentpleje, kontinuitet og distribution.

Formålet med evalueringen af Brændstof er at foretage en fremadrettet, forskningsbaseret analyse og vurdering af projektets relevans set i forhold til Københavns Amts kulturpolitik og regionens udvikling som internationalt center præget af kulturel mangfoldighed hen imod den globale storby. Hvad er amtets rolle i denne proces? Herunder er det projektets formål at præcisere de begreber, der råder inden for det flerkulturelle og tværgående felt med henblik på et dansk begrebsapparat på det kulturpolitiske område.

Evalueringen gennemførtes af Dorte Skot-Hansen og musiketnolog Eva Fock for Københavns Amt, Undervisnings- og Kulturforvaltningen.

Download rapporten (pdf).

Magiske øjeblikke - unges kunstudfoldelse mellem netværks- og foreningskultur

Susan Fazakerly og Dorte Skot-Hansen
Center for Kulturpolitiske Studier har for AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) gennemført dette forskningsprojektet.

Formålet med forskningsprojektet er at tilføje et nyt aspekt til den kulturpolitiske debat om amatørens rolle ved at fokusere på motivation, visioner og nye arbejdsformer i spændingsfeltet mellem den kultur de kulturelt frisatte unge repræsenterer og den amatørorganisationerne med deres udgangspunkt i de lokale foreningsliv bærer. Hvilke ønsker og forventninger har de unge til amatørorganisationerne, og hvilke udfordringer står amatørorganisationerne over for for at kunne rumme og fastholde denne generation af ’superbrugere’? Og sidst, men ikke mindst, hvorfor er så mange unge kulturelt aktive uden for amatørorganisationerne? Er det et spørgsmål om manglende tilbud, gammeldags ”image” eller en ny og mere fleksibel måde at organisere sig på, der tager udgangspunkt i tidens flygtige ad hoc prægede kompetence fællesskaber?

Undersøgelsen gennemføres på et kvalitativt grundlag med udgangspunkt i dybdegående interviews med unge amatører i og uden for amatørbevægelsen med inddragelse af kvantitative data fra eksisterende undersøgelser på dansk grundlag i det omfang disse findes.

KUF i det uprøvede grænsefelt

Gert Balling, Susan Fazakerley og Dorte Skot-Hansen

Center for Kulturpolitiske Studier har for Kulturministeriets Tilskudssekretariat gennemført evaluering af Udviklingsfonden. Evalueringen er gennemført i perioden 1.4.2000 - 31.3.2001, og evalueringen kan i sig selv siges at være eksperimenterende og tværgående ved at

 • den er teoribaseret, dvs. at den tager udgangspunkt i en mere teoretisk diskussion af kulturpolitikken og kunstens rolle i det senmoderne samfund og Udviklingsfondens arbejde relateres til spørgsmål, der rejser sig i denne sammenhæng
 • konteksten inddrages, dvs. at Udviklingsfondens formål og handlingsplan ikke kun evalueres i forhold til sin egen målopfyldelse, men ses i forhold til den aktuelle statslige kulturpolitik
 • det æstetiske aspekt inddrages ved at kultur- og kunstfaglige eksperter inddrages i forbindelse med evalueringerne af de udvalgte cases. Herved styrkes den vurdering af den kvalitetsmæssige og kunstneriske side, som savnes i de evalueringer, der udelukkende er baserede på sociologisk/organisatorisk fagkundskab.

Cand. mag. i film og moderne kulturformidling Gert Balling har været ansat som daglig projektleder og Susan Fazakerley som projektmedarbejder. Desuden har Niels Ole Pors fra DB fungeret som konsulent på den kvantitative del, og centerleder Dorte Skot-Hansen har skrevet dele af rapporten.

Downlaod rapporten (pdf).

Rapporten kan også rekvireres hos Dorte Skot-Hansen, så længe oplag haves.

Folkebiblioteket mellem stat, marked og civilsamfund

Dorte Skot-Hansen

Udfra en teoretisk gennemgang af civilsamfundsbegrebet og dets relevans for analysen af det lokale folkebiblioteks aktuelle situation økonomisk, politisk og socialt, diskuteres folkebibliotekets fremtidige stilling mellem stat, marked og civilsamfund, og det diskuteres om en stærkere forankring i civilsamfundet vil styrke eller svække dets legitimering og deltagelse i den demokratiske proces.

Projektet baseres på teoretiske tekster med inddragelse af aktuel biblioteksdebat- og faktuelle forhold.

Projektet er publiceret i nordisk antologi, Det siviliserte informationssamfunn som er udgivet 2001 på Fakbokforlaget, Oslo.

Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark

Casper Hvenegaard Rasmussen og Charlotte Lee Høirup

Casper Hvenegaard Rasmussen og Charlotte Lee Høirup Center har for Kulturpolitiske Studier i opdrag for Det Interkulturelle Netværk, Nationalmuseet udarbejdet en rapport om de etniske minoriteter som brugere og bidragsydere til de kulturformidlende kunst- og kulturinstitutioner. Rapporten blev omtalt i Jyllandsposten den 10. april med en opsummering rapportens hovedkonklusioner:

 • Kulturministeriet har først for nylig animeret de statsstøttede kulturformidlere til at inddrage etniske minoriteter i deres arbejde
 • De finkulturelle institutioner har en tendens til at lukke sig om sig selv og bidrager kun minimalt til den kulturelle mangfoldighed. De tager overvejende udgangspunkt i et vestligt funderet kunstnerisk kvalitetskriterium
 • Mange institutioner vil gerne medtænke etniske minoriteter, men ved ofte ikke, hvordan de skal gribe opgaven an

På denne noget nedslående baggrund er det positivt, at bibliotekerne fremhæves blandt dem, der er nået længst på området, og Århus Kommunes Biblioteker er bragt som case på grund af sit målbevidste arbejde med at inddrage etniske minoriteter som brugere og opbygningen af FINFO. Også Kvindemuseet og storbyteatret Terra Nova er fremhævet som mangfoldighedens stifindere.

Rapporten er udgivet af Det Interkulturelle Netværk og skal ses som et led i debatten om det multikulturelle Danmark. Begrebet kultur er afgrænset til de kulturformidlende institutioner, som modtager statsstøtte. Rapporten indeholder også anvisninger på værktøjer til orientering i det kulturelt mangfoldige landskab, der kan bruges af institutioner, der selv ønsker at arbejde videre på området supleret med et skema til selvevaluering.

Download rapporten (pdf).

Børnekulturkonsulenter – procesevaluering af 8 forsøg i centralbiblioteksregi

Mette Holmegaard og Dorte Skot-Hansen

Center for Kulturpolitiske Studier har på opdrag af Biblioteksstyrelsen gennemført en procesevaluering af projektet Kulturkonsulenter på feltet børn og kultur. Projektet handler om at etablere en slags tovholdere og igangsættere for børnekulturområdet på amtsligt plan som forløbere for kommunale børnekultur-koordinatorer og medvirke til at kvalificere folkebiblioteket til nye opgaver. Ideen hænger sammen med Kulturministeriets program Børn og Kultur og skal ses som et led i opprioriteringen og kvalificeringen af børnekulturpolitikken.

Evalueringen er en procesevaluering, og det vil sige, at følgeforskerne har fungeret som sparringspartnere for projektet undervejs, bl.a. ved afholdelse af en Visionskonference for projektdeltagerne d. 16. marts, og har evalueret selve projektforløbet med henblik på at opstille modeller for fremtidige kulturkonsulentfunktioner på regionalt og lokalt niveau. Projektet er afsluttet d. 30.11.2000.

Evalueringen er udført af cand. mag. med speciale i børnekultur Mette Holmegaard  og centreleder Dorte Skot-Hansen.

Download rapporten (word-format, ca 2,4mb)

Sammenfatning og konklusion (ca 100kb)

Biblioteket i det gode liv - livsstil og folkebiblioteksbenyttelse

Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen

Forskningsprojeket Biblioteket i det gode liv - livsstil og folkebiblioteksbenyttelse har til hensigt at belyse forskellige befolkningsgruppers forhold til biblioteket ud fra deres livsstil, sådan som begrebet defineres inden for nyere sociologisk og antropologisk teori. Hvilken betydning har biblioteksbenyttelsen for repræsentanter for forskellige livsstile - og hvordan indgår det i deres strategier for "det gode liv"? Hvilke betydning kunne biblioteket få for den tredjedel af befolkningen, der i dag fravælger bibliotekstilbuddet? I hvor høj grad afhænger brugen af biblioteket af vaner, hvor opstår disse, og hvorfor bliver nogle mønsterbrydere i forhold til deres kulturelle baggrund?

Typisk for de eksisterende undersøgelser af forholdet mellem bibliotek og bruger er, at man har kigget fra biblioteket ud på befolkningen. I denne undersøgelse drejes synsvinklen 180 grader ved at betragte biblioteket gennem befolkningen øjne, sådan at der kan opstilles et differentieret billede af forskellige brugergruppers "biblioteksprofiler". Undersøgelsen vil også kunne danne afsæt for udviklingen af nye målrettede strategier til fremme af biblioteksbenyttelsens til flere befolkningsgrupper. Formålet med undersøgelse er således at bidrage med nuancerede skildringer af kvalitative sammenhænge i befolkningens biblioteksbrug og -syn, og derfor tilrettelægges den som en kvalitativ undersøgelse baseret på kvalitative interviews, dvs. dybtgående interviews der fokuserer på interviewpersonens personlige historie, bibliotekshistorie, hverdagliv, kulturvaner, forestillinger om "det gode liv" og om biblioteket.

Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Biblioteksforening, Biblioteksstyrelsen og Danmarks Biblioteksskole med finansiering fra alle tre parter. Undersøgelsen er gennemført ved Center for Kulturpolitiske Studier af lektor, mag. art. Henrik Jochumsen og lektor cand. mag. Casper Hvenegaard Rasmussen, begge Danmarks Biblioteksskole.

Projektet er publiceret i rapporten Gør biblioteket en forskel?, 2000.

Litteraturpolitiske støtteordninger 1980-98

Lisbeth Worsøe-Schmidt

Formålet er at analysere og sammenligne de traditionelle og de nye litteraturpolitiske støtteordninger med henblik på en vurdering af, dels hvilken rolle lov om litteratur og Litteraturrådet spiller i den statslige litteraturpolitik, dels hvorvidt og i givet fald hvordan 80'ernes og 90'ernes kvalitetsdiskussioner - bl.a. i forbindelse med bibliotekernes bogindkøb - har afspejlet sig i den konkrete udmøntning af litteraturpolitikken.

Projektet er publiceret i At blæse med mel i munden - dansk litteraturpolitik i 1990'erne.

Kultur- og idrætsplan

Dorte Skot-Hansen

Den endelige kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret blev i december 1998 overgivet til Københavns Kommune. Her har Dorte Skot-Hansen fungeret som kulturrådgiver for arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, der har fået opgaven i opdrag af Lokale- og anlægsfonden. Kultur- og idrætsplanen skal danne grundlag for en videreudvikling af det "kvartersløft", kommunen har iværksat. I planen indgår bl.a. et forslag til ny lokalisering af Sundby Bibliotek og en udbygnig med "satellitter", og en Danse- og dramaskole for børn i det nedlagte Amagercenter.

Kulturelt entreprenørskab

Forskningsprojektet ”kulturelt entreprenørskab” har til formål at kvalificerer selve konceptet gennem a) en kortlægning af eksisterende initiativer, projekter og aktiviteter, b) deltagelse i udvikling af nye projekter, c) videndeling og samarbejde med eksisterende forsknings- og uddannelsesmiljøer og d) udvikling af egne undervisningsforløb på IVA.

Deltagere: Lektor Hans Elbeshausen; Lektor Trine Schreiber; Lektor Michael Kristiansson

Om kulturelt entreprenørskab
Økonomisk entreprenørskab er et grundigt diskuteret, velundersøgt og forskningsmæssigt bredt funderet fænomen. Det samme gælder socialt entreprenørskab. På trods af afgørende ideologiske forskelle, der adskiller økonomisk fra socialt entreprenørskab, så er der også essentielle berøringer: det aktive, kreative og værdiskabende menneske. At udvikle praksisformer, der har værdi for andre og/eller en selv, kræver engagement, sociologisk fantasi og social sensibilitet. Entreprenørielle handlinger sidestilles derfor med ”civic action” og ”skill-based” solidaritet. Den udprægede fokus på handling begrundes med, at en verden under udvikling bedst kan styres ved at lade menneskelig handlekraft og kreativitet udfolde sig (Sarasvathy).

Sammenlignet med økonomisk og social entreprenørskab er fænomenet kulturelt entreprenørskab blevet mindre grundigt beskrevet og undersøgt. På den ene side italesættes kulturelt entreprenørskab som det koncept, der forener kulturelle initiativer og kunstneriske aktiviteter med økonomiske færdigheder. Målet er her todelt: a) at udvikle og tilbyde nye produkter, services og oplevelser til specifikke kulturelle nicher; b) at skabe beskæftigelse eller indtægter, der tjener kulturelle formål. På den anden side kan kulturelt entreprenørskab defineres som det innovative kulturarbejde, der er forudsætning for at skabe social og politisk forandring samt økonomisk udvikling. Antagelsen er her, at samfundsmæssige forandringer først bliver innovative og bæredygtige, når kulturelle initiativer udvikles og implementeres på tværs af sektorer.

Modelprogram for folkebiblioteker

Dorte Skot-Hansen har fungeret som konsulent for arkitektfirmaet Signal i forbindelse med udarbejdelse af ”Modelprogram for et nyt bibliotekskoncept” ved Kulturstyrelsen fra 2012-13. Projektet er støttet af Realdania. 

Se Modelprogrammet her: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/

Fra model til projekt – kompetenceudvikling i det nye bibliotek

Dorte Skot-Hansen er videnspartner i projektet ”Fra model til projekt – metodisk kompetenceudvikling af det nye bibliotek”. Projektet gennemføres af Gentoftebibliotekerne i samarbejde med Center for ledelse og Styring, Metropol i perioden marts 2012 – juli 2014. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.